Energiatutkimuskeskusta luomassa

Työ tekijäänsä opettaa

Joulukuisessa kirjoituksessa esittelimme teille energiatutkimuskeskus -projektin assistentit. Tänään tarinoimme, kuinka olemme kokeneet projektin hyödylliseksi ja opettavaiseksi opiskeluidemme kannalta.

Projektiasetelmamme on muuttunut hieman sitten viime kirjoituksen. Projektiassistenttina aloittanut Toni Hiltunen valmistui ja aloitti työskentelyn täyspäiväisenä projekti-insinöörinä. Marjaana Kolehmainen valmistui vuoden vaihteessa ja Olga Zaretskaya valmistui keväällä 2014. Tämän myötä he jättivät projektimme. Tiimimme täydentyi kuitenkin kolmella automaatiopuolen osaajalla: Tommi Koponen, Pasi Lintunen sekä Matti Lehtinen liittyivät projektiryhmäämme kesäkuun alussa.

Projektiassistentteihin kuuluvat Jenna Lysinen ja Olli Juutilainen suorittavat sekä opinnäytetyönsä että ammatillisen harjoittelunsa työn ohella energiatutkimuskeskus -projektissa. Keskustelin Jennan ja Ollin kanssa heidän mielipiteistään työn ja opiskelun yhdistämisestä, ja saimme aikaan mielenkiintoisen keskustelun.

 

 

Kysyessäni, kuinka opiskelu on hyödyttänyt onnistumista töissä ja päinvastoin, kertoi Jenna projektille tehtävän opinnäytetyön olevan mielenkiintoinen sen käytännönläheisyyden ansiosta. Jennan opinnäytetyön aiheena on "energiatutkimuskeskuksen laitteistojen hankinnan ja asennustöiden vaiheistaminen sekä valvonta ja ongelmakohtien kartoitus". Toisin sanoen Jenna pyrkii kartoittamaan mahdolliset projektia uhkaavat asennusvaiheen riskit ja pohtimaan yhdessä muiden projektiryhmäläisten kanssa kuinka selviytyä niistä ja parhaassa tilanteessa jopa välttää ne kokonaan. Luokkamme seinää koristaa aikajana ja sen ympärille on rakennettu joukko muita projektityökaluja, jotka helpottavat niin hankintaa, asennustöitä kuin assistenttien suunnittelutyötäkin. Tekemisen konkreettisuus tuo positiivisen tuulahduksen opinnäytetyön kirjoittamiseen. Aineistoa kertyy helposti ja riskien kartoitus sekä valvonta ovat monille yhteistyökumppaneille tuttua, eikä ajatusten vaihdoksilta voi välttyä tässäkään projektissa.

Olli haluaa lisätä, että kirjoittamisen aikatauluttaminen on helpompaa, kun opinnäytetyötä voi tehdä työn ohella ja joltain osin jopa samanaikaisesti. Ollin opinnäytetyön aiheena on "tutkimusleijupedin suunnittelu, hankinta ja käyttöönotto", joten hänen tekemisensä todella on konkreettista. Energiatutkimuskeskukselle tuleva tutkimusleijupeti neljällä segmentillä ja takavedolla on jo tilattu, ja se toimitetaan tutkimuskeskukselle asennusten käynnistyessä. Ollin opinnäytetyöstä kaksi kolmannesta on suoritettu, jäljellä on enää käyttöönotto ja varsinaisen opinnäytetyön kirjoittaminen loppuun.

Seuraavaksi siirryimme keskustelemaan projektin ja työelämän yhteyksistä. Jennan mielestä kehitykselle hedelmällistä on ollut se, että pääsee käyttämään ammattikorkeakoulussa opittuja asioita ns. oikeassa työelämässä. Esimerkkinä hän mainitsi työkuvien piirtämisen sekä mallintamisen, joita on tässä projektissa tullut puuhailtua muutamaan otteeseen. Liiketalouden edustajana allekirjoittanut voi sanoa, että myös omat opiskelut ovat linkittyneet tässä projektissa työskentelyyn, niin yritysviestinnän, kansantalouden, rahoituksen kuin markkinoinninkin osalta. Työmaailma näkyy energiatutkimusprojektin kautta myös projektityölle tyypillisissä asioissa, kuten uusien projektityökalujen hallinnassa. Hankkeen luonteen mukaisesti projektiassistentit ovat päässeet tutustumaan myös julkisen kilpailutuksen saloihin, joka on herättänyt projektissa monenlaisia tunteita: kilpailutuksen loppuun saattaminen on täynnä haasteita, mutta hankinnan mukanaan tuoma onnellisuuden tunne korvaa menetetyt hikikarpalot. Olli kommentoi, että projektissa työskennellessä huomaa, mitä oikea työ on. Jokainen projektiryhmässä toimiva on päässyt olemaan yhteydessä yrityksiin ja muihin yhteistyökumppaneihin niin Varkaudessa, kuin kansallisesti että kansainvälisesti. Itse kukin on oppinut lisää ammattisanastoa sekä virallisten palaverien käytäntöjä projektin varrella. Nämähän ovat pelkkiä nyansseja itse tärkeimmän – oppimisen – rinnalla.

Keskustelun edetessä Jenna ja Olli hiljenevät hetkeksi pohtimaan sitä, mitä ei opita pelkästään koulun penkillä. Jokainen korvansa kallistanut opiskelija on saanut jotain irti koululla vierailevista yritysten edustajista, yhteisistä projekteista, toimeksiannoista, syntyneistä kontakteista ja vaihtelevasta opetuksesta. Ammattikorkeakoulun käytännönläheisyys miellyttää siis yhä, jopa valmistumisen kynnyksellä olevia opiskelijoita. Energiatutkimuskeskuksen valmistuessa se tulee tarjoamaan nykyisten assistenttien lisäksi myös tuleville opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja toimeksiantoja opinnäytetöiden tekemiseksi. Opiskelijat pääsevät tutustumaan kursseilla teoriatiedon lisäksi myös oikeiden kattiloiden toimintaan. Tämä on se hetki, kun opitusta tiedosta tulee käytännön tietoa ja taitoa.

feed-image
 

Instagram